zmeny č. 2

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií

                                                              vydáva

                       podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                         2. zmenu všeobecného povolenia
                                                            č. 1/2005


na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Všeobecné povolenie sa mení takto:a) Článok 1 bod 1 úvodná veta znie: „Podnik je povinný platiť administratívne úhrady podľa § 6 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách takto:“.

b) Článok 1 bod 1 písm. b) znie: „Pre úhrady za obdobie roka 2005 úrad zašle podniku faktúru, ktorú vystaví na základe oznámenia podniku (príloha č. 2 tohto povolenia) a výkazov podľa odseku d). Za ďalšie obdobia úrad po doručení príslušného výkazu podľa písm. d) vydá podniku platobný výmer.“

c) Článok 1 bod 1 písm. c) sa vypúšťa.

d) Článok 1 bod 1 písm. d) sa označuje ako písm. c) a úvodná veta znie: „za účelom vydania platobného výmeru je podnik účtujúci v sústave...“

e) Článok 2 bod 2 znie: „Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na všetky zmeny a zrušenie poskytovania siete, služby alebo siete a služby, aj na zmeny údajov podľa § 14 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách.

f) Článok 2 bod 7 znie: Za vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti je podnik povinný uhradiť správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok je splatný pri podaní žiadosti.

g) V prílohe č. 2 k všeobecnému povoleniu č. 1/2005 sa v riadku 2 v prvom stĺpci pripája veta: „a zmene údajov podľa § 14 odsek 2 zákona o elektronických komunikáciách“Táto zmena všeobecného povolenia nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2006.

V Bratislave 1.4. 2006

                                                                                                 Ing. Milan Luknár, predsedaPublikované vo Vestníku TÚ SR č. 2 z 1. apríla 2006