Znenie povolenia pre 3. mobilného operátora

Číslo 5701/10/06                                                                                    Dátum: 25.8.2006

RozhodnutieTelekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor správy frekvenčného spektra (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 5, § 6 ods. 1, 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok) a § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) a § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) rozhodol o žiadosti spoločnosti Telefónica O2 Slovakia s.r.o. so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava o pridelenie frekvencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete - mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS v Slovenskej republike na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb v mobilnej sieti takto:

podľa ustanovenia § 12 ods. 1, § 30 ods. 1 písm. c), § 32 ods.1, 2, ods. 16. 17 a 19 zákona o elektronických komunikáciách

vydáva toto povolenie:

Držiteľ povolenia                                               

Názov

Telefónica O2 Slovakia s.r.o. 

Adresa

Kutlíkova 17

852 50 Bratislava

IČO

35 848 863Elektronická komunikačná služba

Prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete poskytovať verejnú mobilnú telefónnu službu a verejné dátové a multimediálne služby

Elektronická komunikačná sieť

Verejná elektronická komunikačná sieť -mobilná telefónna sieť GSM a UMTSFrekvencie

V pásme GSM 900, GSM 1 800, UMTS a  28/29 GHz


GSM 900

kanál (n)

frekvencia f1 (MHz)

frekvencia f2 (MHz)

91-94

908,2-908,8

953,2-953,8

98-101

909,6-910,2

954,6-955,2

105-108

911,0-911,6

956,0-956,6

112-115

912,4-913,0

957,4-958,0

989-1023

883,0-889,8

928,0-934,8

GSM 1800

713-788

1750,4-1765,4

1845,4-1860,4

28/29GHz

kanál (n)

frekvencia f1 (MHz)

frekvencia f2 (MHz)

24

28206,5

29214,5

25

28234,5

29242,5


UMTS

prijímač základňovej stanice (MHz)

vysielač základňovej stanice (MHz)

prijímač a vysielač základ. stanice (MHz)

párové (FDD)

párové (FDD)

nepárové (TDD)

1960-1980

2150-2170

1910-1915


Podmienky pre využívanie pridelených frekvencií a poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb

Poskytovanie elektronických komunikačných sietí, služieb alebo sietí a služieb podlieha podmienkam stanoveným vo všeobecnom povolení úradu VP č.1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Ak držiteľ povolenia má zámer odstúpiť od poskytovania elektronických komunikačných sietí/služieb je povinný oznámiť túto skutočnosť úradu a užívateľom sietí/služieb minimálne 6 mesiacov pred termínom ukončenia poskytovania sietí/služieb a vrátiť toto povolenie bez nároku na vrátenie jednorazovej úhrady ani jej alikvótnej časti.

Podmienky pre používanie pridelených frekvencií sú stanovené v pláne využitia frekvenčného spektra, a to pre pásmo GSM 900 v prílohe FP/MS-01, pre GSM 1800 v prílohe FP/FS-04, pre UMTS v prílohe FP/MS-04 a pre frekvenčné pásmo 28/29 GHz v prílohách FP/FS-20 a FP/FS-21, ktoré sú zverejnené na www.teleoff.gov.sk, a príslušnými medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Pridelený blok frekvencií vo frekvenčnom pásme 28/29 GHz je určený pre infraštruktúru verejnej mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS systémom bod-multibod (P-MP) a bod -bod (P-P). Pri použití pridelených frekvencií pre spoje bod-bod (P-P) držiteľ povolenia je povinný dodržať podmienky frekvenčného plánovania podľa príslušnej medzinárodnej dohody platnej pre systémy bod-multibod (P-MP), ktorou je Slovenská republika viazaná.

Ochranný kanál vo frekvenčnom pásme 28/29 GHz je možné využívať po vzájomnej dohode medzi držiteľmi povolení, ktorí majú pridelené susedné bloky frekvencií.

Frekvenčné plánovanie v pridelených úsekoch frekvencií vykonáva držiteľ povolenia. Pritom zodpovedá za dodržanie stanovených podmienok na hranici štátu, ktoré sú definované príslušnými medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ktoré sú uvedené nižšie.

Prevádzkovanie každého rádiového zariadenia podlieha individuálnemu povoleniu podľa § 32 zákona o elektronických komunikáciách. O individuálne povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia je držiteľ povolenia povinný požiadať najmenej 6 týždňov pred plánovaným uvedením zariadenia do prevádzky.

Koncové zariadenia je možné zriaďovať a prevádzkovať na základe všeobecných povolení úradu VPR-9/2001 a VPR-08/2005.

Držiteľ povolenia zodpovedá za vhodnosť umiestnenia základňových a retranslačných staníc z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.

Držiteľ povolenia má právo budovať infraštruktúru siete, zriaďovať pevné rádiové spoje typu bod-bod (P-P) aj v iných frekvenčných pásmach, ktoré sú pre takýto účel stanovené v národnej tabuľke frekvenčného spektra. V takom prípade na základe individuálnej žiadosti bude frekvencia pridelená v povolení na prevádzkovanie rádiového zariadenia podľa § 32 zákona o elektronických komunikáciách.

Držiteľ povolenia je povinný uhradiť jednorazovú úhradu za vymedzenie frekvencií v stanovenom termíne. Nedodržanie tejto podmienky bude mať za následok sankcie podľa zákona o elektronických komunikáciách.

Držiteľ povolenia môže požiadať úrad o predĺženie platnosti tohto povolenia najmenej 6 týždňov pred ukončením jeho platnosti.

Držiteľ povolenia je povinný do 14 dní po uplynutí 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia a do 14 dní po uplynutí 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia predložiť úradu správu o aktuálnom percentuálnom pokrytí obyvateľstva vlastnou sieťou a plnení ďalších záväzkov vyplývajúcich z toho povolenia.

Platnosť povolenia 20 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia

Záväzky, ktoré na seba prevzal podnik v priebehu výberového konania

Termín uvedenia vlastnej mobilnej siete GSM do prevádzky

do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto  povolenia

Termín uvedenia mobilnej siete UMTS do prevádzky

do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia

Počet základňových staníc GSM uvedených do prevádzky so súčasným začatím poskytovania služby prostredníctvom týchto základňových staníc do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia

400

Počet základňových staníc GSM uvedených do prevádzky so súčasným začatím poskytovania služby prostredníctvom týchto základňových staníc do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia

800

Pokrytie populácie vlastnou sieťou do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia

12%

Pokrytie populácie vlastnou sieťou do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia

45%

 

Minimálny rozsah poskytovaných služieb k 31.12. 2007

 

 

Pridaná hodnota

Hlas

Textové správy

Roaming

Internet

Hlasové služby

SMS

Medzinárodný

Mobilný internet

Hry

v r. 2007

Hlasová schránka

MMS

 

Email na telefóne

Podrobné fakturovanie

v r. 2007

Podržanie hovoru

Skupinové SMS

 

Služobný email

Uvítacie melódie v r.2008

Zmeškané hovory

Chat

 

Mobil Exchange Plus

Prenájom telefónov

v r.2008

Presmerovanie hovoru

 

 

Spojenie s kanceláriou

Cell Info

v r. 2009

Zablokovanie hovoru

 

 

 

Navigácia

v r.2009

Konferenčný hovor

 

 

 

Webový portál

v r.2009

CLIR

 

 

 

GSM bankovníctvo

v r.2009

CLIP

 

 

 

Platenie účtov cez bankomat

v r.2009

Tandem

 

 

 

 Úhrada za povolenie

 

  • Za vymedzenie frekvencií 150 000 000.- Sk (slovom stopäťdesiat miliónov slovenských korún) jednorazovo do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia

  • Úhradu je potrebné poukázať na účet úradu:

Telekomunikačný úrad SR, IČO 308 44 355, DIČ 2020872689

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu  7000136022/8180

Variabilný symbol je číslo tohto povolenia

Úrad nie je platcom DPH

 

Podmienky vyplývajúce z medzinárodných dohôd

V pásme GSM 900 MHz na štátnej hranici nesmie úroveň intenzity poľa frekvencií, ktoré nie sú prednostné pre SR, prekročiť hodnotu 19 dBµV/m vo výške 3 m nad úrovňou terénu.

Pre prednostné frekvencie sa  hodnota úrovne intenzity poľa 19 dBµV/m vzťahuje na vzdialenosť 15 km v hĺbke územia susedného štátu.

V pásme GSM 1800 MHz na štátnej hranici nesmie úroveň intenzity poľa frekvencií, ktoré nie sú prednostné pre SR, prekročiť hodnotu 25 dBµV/m vo výške 3 m nad úrovňou terénu.

Pre prednostné frekvencie sa  hodnota úrovne intenzity poľa 25 dBµV/m vzťahuje na vzdialenosť 15 km v hĺbke územia susedného štátu.

V pásme UMTS úroveň intenzity poľa každej nosnej frekvencie nesmie prekročiť hodnotu 37 dBµV/m/5 MHz vo výške 3 m nad úrovňou terénu vo vzdialenosti 6 km v hĺbke územia susedného štátu.

Vysielač v systéme bod-multibod (P-MP), ktorý pracuje na prednostnej frekvencii, môže vytvárať výkonovú hustotu (pfd), ktorá neprekračuje –105 dBW/(MHzm2 ) vo vzdialenosti 15 km  v hĺbke územia susedného štátu.

Vysielač v systéme bod-bod (P-P) , ktorý pracuje na prednostnej frekvencii, môže vytvárať výkonovú hustotu (pfd), ktorá neprekračuje –115 dBW/(MHzm2 ) vo vzdialenosti 25 km  v hĺbke územia susedného štátu.

Vysielač v systéme bod–multibod (P-MP), ktorý pracuje na frekvencii, ktorá nie je prednostná pre SR, môže vytvárať výkonovú hustotu (pfd), ktorá neprekračuje –105 dBW/(MHzm2  na štátnej hranici.

Vysielač v systéme bod–bod (P-P), ktorý pracuje na frekvencii, ktorá nie je prednostná pre SR, môže vytvárať výkonovú hustotu (pfd), ktorá neprekračuje –115 dBW/(MHzm2 ) na štátnej hranici.

Frekvenčný úsek o šírke 28 MHz vo frekvenčnom pásme 28/29 GHz zodpovedajúci kanálu č. 24 je prednostný vo všetkých koordinačných zónach voči všetkým susedným štátom.

V prípade viacerých zdrojov rušenia v jednom konkrétnom bode v pásme 28/29 GHz výsledná hodnota rušiaceho signálu je súčtom odpovedajúcich hodnôt pfd.

Pokiaľ podmienky stanovené pre pohraničné oblasti nie je možné dodržať, môže sa držiteľ povolenia dohodnúť s operátorom susednej krajiny, ktorý má tieto frekvencie pridelené. Takáto dohoda podlieha schváleniu úradom. V opačnom prípade prevádzka zariadenia bude povolená až na základe úspešnej medzinárodnej koordinácie.

 Odôvodnenie:

Spoločnosť Telefónica O2 Slovakia s.r.o. dňa 14. júla 2006 predložila žiadosť s ponukou do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete - mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS v Slovenskej republike na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb v mobilnej sieti, ktoré úrad vyhlásil v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách dňa 31.mája 2006. V súlade s § 32 ods. 9 zákona o elektronických komunikáciách predseda úradu menoval výberovú komisiu. Výberová komisia na základe podmienok uvedených v zákone a vo výzve vyhodnotila ponuky predložené do výberového konania, stanovila poradie účastníkov a dňa 2.augusta 2006 doručila úradu správu o priebehu a výsledku výberového konania.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastník konania dostal pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastník konania túto možnosť využil dňa 21.08.2006. Vo svojom vyjadrení požiadal o možnosť využiť frekvencie vo frekvenčnom pásme 28/29 GHz i pre sieť v inom štandarde, pokiaľ to bude v súlade s platnými medzinárodnými odporučeniami. Úrad však tieto frekvencie vo výberovom konaní vymedzil výhradne pre infraštruktúru verejnej mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS systémom bod-multibod (P-MP) a bod -bod (P-P).

Keďže úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou, pridelil frekvencie spoločnosti Telefónica O2 Slovakia s.r.o., ktorá sa umiestnila na prvom mieste a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia

Poučenie:

1. Proti tomuto povoleniu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky, odbor správy frekvenčného spektra,Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16.

2. Toto povolenie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a po nadobudnutí jeho právoplatnosti.

                                                                                                                  Ing. Milan Mizera

                                                                                                                     riaditeľ odboru

Povolenie sa doručuje:  Telefónica O2 Slovakia s.r.o.

                                      Kutlíkova 17
                                      852 50 Bratislava