Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti regulačného úradu

P.Č. Utajovaná skutočnosť STUPEŇ UTAJENIA Oblasť v zmysle NV SR č. 216/2004 Z.z. Odôvodnenie
1. Medzinárodné rokovania a ich príprava a plnenie ak to ich povaha vyžaduje, alebo ak sa na tom strany dohodnú. V p) Ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohli byť poškodené právom chránené záujmy právnických osôb a záujmy SR.
2. Dokumentácia v oblasti obrany, ochrany a bezpečnosti štátu. V a), e), t) Dokumentácia obsahuje údaje týkajúce sa riešenia krízových situácií v zmysle osobitných predpisov v podmienkach úradu. Ich zverejnením by mohlo dôjsť k narušeniu činnosti úradu, k oslabeniu účinnosti prijatých opatrení, čo by mohlo zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov úradu , čo je nevýhodné pre záujmy SR.
3. Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s tým súvisiaca dokumentácia. V a), b), c), i) , p), t) Neoprávnená manipulácia by mohla poškodiť právom chránené záujmy TÚ SR, čo by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR.
4. Bezpečnostný spis navrhovanej osoby. V i) Neoprávnená manipulácia s bezpečnostným spisom by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov navrhovanej osoby, čo by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR.