Zrušené oblastné telekomunikačné úrady nahradia odbory štátneho dohľadu TÚ SR

22.06.2000, Tlačová správa
Júlom 2000 nadobudne účinnosť nový zákon o telekomunikáciách, ktorý zrušuje oblastné telekomunikačné úrady (OTÚ). Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) bude jediným regulačným orgánom a orgánom štátneho dohľadu v telekomunikáciách s celoslovenskou pôsobnosťou.

Odbory štátneho dohľadu TÚ SR budú mať svoje sídla v jednotlivých krajských mestách, kde doteraz sídlili oblastné telekomunikačné úrady. Odbory štátneho dohľadu budú pozostávať z oddelenia štátneho dohľadu telekomunikácií a oddelenia štátneho dohľadu rádiokomunikácii. Oddelenia telekomunikácií budú mať navyše, vo vybraných okresných mestách, celkovo sedem odlúčených pracovísk. Na čele odborov budú riaditelia, ktorí budú priamo podriadení predsedovi TÚ SR.

Odbory štátneho dohľadu budú kontrolovať plnenie povinností podľa zákona o telekomunikáciách, čo predstavuje napr. odhaľovanie prevádzkovateľov rádiových zariadení bez povolenia, kontroly dodržiavania podmienok určených v licencii držiteľom licencie, kontrolu technického stavu telekomunikačných zariadení a telekomunikačných sietí, ďalej zisťovanie zdrojov rušenia prevádzky povolených telekomunikačných sietí a zariadení, napr. aj rozhlasu a TV, vydávanie príkazov na odstránenie zistených závad, prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút.

Telekomunikačný úrad SR podľa nového zákona už nebude rozhodovať o povoľovaní telekomunikačných stavieb, táto činnosť prejde na odbory životného prostredia krajských úradov a nebude rozhodovať ani o námietkach proti výške telekomunikačných úhrad. Užívatelia telekomunikačnej služby budú môcť v prípade nespokojnosti podať reklamáciu u telekomunikačného podniku, podľa reklamačného poriadku, ktorý bude súčasťou zmluvy o pripojení medzi užívateľom a telekomunikačným podnikom.

Telekomunikačnému úradu SR, ako regulačnému orgánu v telekomunikáciách, naopak pribudnú ďalšie činnosti najmä v oblasti štátnej regulácie telekomunikačných činností a cien.

V Bratislave 22. júna 2000.