Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie

Tlačová správa
11.04.2022, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil 11. apríla 2022 vo Vestníku RÚ č. 04/2022 výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie na poskytovanie univerzálnej služby. Dôvodom začatia licenčného konania je blížiaci sa termín ukončenia súčasnej poštovej licencie, a to 31. decembra 2022.
Poštová licencia sa udelí na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku na celom území Slovenskej republiky a na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2027.
Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby, ktoré musia byť dodržané pri poskytovaní univerzálnej služby, sú zverejnené vo Vestníku úradu č. 03/2022 zo dňa 07.04.2022 a na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk v časti Poštové služby, Kvalita poštových služieb.  
Úrad udelí poštovú licenciu účastníkovi konania, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a má najlepšie technické, organizačné a personálne predpoklady na prevádzkovanie verejnej poštovej siete a na poskytovanie univerzálnej služby.
Žiadosť o udelenie poštovej licencie je potrebné predložiť do 20.05.2022. Tlačivo Žiadosti o udelenie poštovej licencie je prílohou výzvy, je zverejnené na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk, v časti Poštové služby alebo si ho možno vyžiadať na e-mailovej adrese postovesluzby@teleoff.gov.sk.