Zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov Nitra a B. Štiavnica

17.12.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu DVB-T vysielačov, ktoré majú zlepšiť príjem signálu prvého multiplexu. Vysielač Nitra K50 má povolené zvýšenie výkonu z 2 000 W na 24 778 W. Vysielač Banská Štiavnica K50 má povolené zvýšenie výkonu z 2 000 W na 31 915 W. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Zmeny povolení nadobudli právoplatnosť 17.12.2013.
     Spoločnosti Towercom vo svojich žiadostiach uviedla, že ukončením prevádzky televízneho analógového terestriálneho vysielača Esztergom K50 k 31.07.2013 pominul dôvod, kvôli ktorému nie je možné používať frekvenciu K50 s technickými parametrami podľa Dohody GE06. TÚ SR požiadal administráciu Maďarska o stanovisko, či v súvislosti s avizovaným opúšťaním analógového televízneho terestriálneho vysielania v Maďarsku budú frekvenčné prídely v analógovom pláne Maďarska (ktorý je prílohou Dohody GE06) naďalej ochraňované v zmysle článku 12 Dohody GE06, t.j. do 17.06.2015, kedy skončí prechodné obdobie. Stanovisko administrácie Maďarska nebolo TÚ SR ku dňu vydania tohto rozhodnutia o zmene doručené. TÚ SR sa v snahe zlepšiť podmienky pre rozvoj terestriálneho digitálneho televízneho vysielania v rámci prvého multiplexu rozhodol pristúpiť k vykonaniu zmeny uvedeného individuálneho povolenia aj napriek uvedenej skutočnosti. V prípade, že bude TÚ SR doručené zamietavé stanovisko administrácie Maďarska k používaniu frekvencie K50 s technickými parametrami v zmysle Dohody GE06 počas prechodného obdobia, bude účastník konania povinný na základe výzvy TÚ SR a v lehote stanovenej TÚ SR znížiť v určenom azimute vyžiarený ERP výkon v nulovej rovine na takú hodnotu, aby bolo škodlivé rušenie analógového televízneho terestriálneho vysielania v Maďarsku odstránené alebo ukončiť používanie frekvencie K50.