Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zákon o správnych poplatkoch - zmena

Aktualizované  26.03.2024

 Úrad pre reguláciu elektronických informácií a poštových služieb informuje, že od dňa 1.4.2024 vstupuje do platnosti zmena zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, ktorými sú správne poplatky zmenené nasledovne:

Položka 99

Podanie návrhu na rozhodnutie sporu

a. o prístupe alebo prepojení, o prístupe k existujúcej fyzickej infraštruktúru a o koordinácii výstavby 2 500 eur
b. o spoločnom umiestnení a používaní zariadení, o poskytovaní informácií
o dostupnosti fyzickej infraštruktúry, o poskytovaní informácií o plánovaných stavbách a o prístupe k fyzickej infraštruktúre v budove  
1 200 eur
c. okrem sporov podľa písm. a) a b) 500 eur

 Položka 100

a. vydanie rozhodnutia o pridelení čísla 27) 70 eur
b. žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla 27a) 25 eur

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.

  Položka 101

a. vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií 27b) 10 eur
b. predĺženie doby platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií alebo podanie žiadosti o obnovenie práv na využívanie harmonizovaného frekvenčného spektra 27c) 10 eur
c. vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií na prevádzku amatérskej stanice 27b) alebo predĺženie doby jeho platnosti 27c) 5 eur
d. zmena povolenia vydaného podľa tejto položky 27d) 5 eur  

Položka 102

a. vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou 10 eur
b. vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti v mimoriadnom termíne pre jedného žiadateľa 140 eur

Položka 103

a. vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo operátora plavebnej pohyblivej služby 27e) 30 eur
b. vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení 27e) 45 eur
c. opravná skúška pri overení podľa písmena a) 14 eur
d. opravná skúška pri overení podľa písmena b) 22 eur
e. opakovaná skúška pre vydanie osvedčenia podľa písmena a) 14 eur
f. opakovaná skúška pre vydanie osvedčenia podľa písmena b) 22 eur
g. vyrovnávacia skúška a vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo operátora plavebnej pohyblivej služby 30 eur
h. vyrovnávacia skúška a vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení 45 eur

 Položka 104

  Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti 27 f) 25 eur

V prípade podania žiadosti elektronickou formou je správny poplatok 50%.

Zároveň upozorňujeme na prechodné ustanovenie k novej právnej úprave v § 19u zákona o správnych poplatkoch:

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024

Z úkonov a konaní začatých a neukončených do 31. marca 2024, pri ktorých neboli zaplatené poplatky pri podaní a neboli zaplatené ani v lehote určenej vo výzve podľa § 8, sa platia poplatky podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.