Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informačná povinnosť podľa čl. 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb, v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a prispieť k voľnému toku údajov medzi členskými štátmi Európskej únie, bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 a ktoré sa uplatňuje od 25. mája 2018.  Uvedené nariadenie je všeobecne známe pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation).

Nariadenie je podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEU“) všeobecne platný, priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva únie, upravujúci pravidlá, týkajúce sa ochrany fyzických osôb, v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov jednotne pre všetky členské štáty. Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky, vyplývajúcich zo ZFEU, bol prijatý nový zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.18/2018 Z. z.“). Cieľom tohto zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky, s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v GDPR.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je povinnou osobou – prevádzkovateľom, podľa Nariadenia 2016/679 a rovnako zákona NR SR č. 18/2018 Z. z., ktorý vo svojich agendách spracúva osobné údaje fyzických osôb. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je štátny orgán, ktorý vykonáva svoje poslanie na základe zákona č. 452/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ  poskytuje nasledovné informácie, týkajúce sa spracúvania osobných údajov fyzických osôb, v súlade s vyššie uvedenou legislatívou, v rozsahu:

  • Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ: 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava

  • Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mgr. Ľudovít Blázy

+421 2 578 81 352

gdpr@teleoff.gov.sk

 

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti prevádzkovateľa vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi.

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľa vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na nasledovných právnych základoch:

a ) splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov (čl. 6. bod. 1 písm. c) Nariadenia; § 13 ods. 1) písm. c) zákona

b) plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby (čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia; § 13 ods. 1) písm. b) zákona)

c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (čl. 6. bod. 1 písm. e) Nariadenia; § 13 ods. 1) písm. e) zákona

d) na základe súhlasu dotknutej osoby ((čl. 6 bod 1 písm. a) Nariadenia; § 13 ods. 1) písm. a) zákona)

Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania sú definované v  Záznamoch o spracovateľských činnostiach   

Pri spracúvaní osobných údajov úradom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa resp. vo verejnom záujme, podľa osobitných právnych predpisov.  Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad  zákon o verejnom obstarávaní, zákon o sťažnostiach, zákon o archívoch a registratúrach, zákon o účtovníctve a pod.). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sme získali pri plnení úloh a povinností úradu od tretích strán (nezískali sme ich priamo od Vás), sa pre plnenie povinnosti transparentne informovať dotknuté osoby, vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia resp. § 20 ods. 5 Zákona.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa okrem Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov, vzťahuje aj zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom úradu, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

Poskytnutie osobných údajov nie je Vašou zákonnou povinnosťou. Avšak v prípadoch, kedy sú Vaše osobné údaje nevyhnutné na plnenie zákonných povinností úradu a/alebo sa týkajú Vašej účasti vo verejnom obstarávaní a/alebo ste žiadali o zápis do niektorého z registrov vedených úradom a/alebo sa zúčastňujete akejkoľvek činnosti úradu, založenej na plnení zákonných povinností úradom, neposkytnutie osobných údajov bude mať spravidla za následok nemožnosť účasti vo verejnom obstarávaní, zápis do registra alebo nemožnosť vybaviť Vašu požiadavku, ak sú na jej realizáciu potrebné osobné údaje v súlade s osobitnými právnymi predpismi. V takom prípade môže byť spôsobená škoda na Vašej strane, napríklad finančná ujma v dôsledku nemožnosti účasti vo verejnom obstarávaní a pod. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnym alebo obdobne závažným účinkom. 

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup (čl. 15 Nariadenia).

Vaším právom je požiadať prevádzkovateľa o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Vo väčšine prípadov Vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu (čl. 16 Nariadenia)

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie (čl. 17 Nariadenia)

Máte právo, aby sme osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, bez zbytočného odkladu vymazali, ak je naplnený niektorý z nasledovných dôvodov:

Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali

Odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie

Ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie

Osobné údaje sa spracovali nezákonne

Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky

Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb Informačnej spoločnosti podľa čl. 8 Nariadenia alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Toto právo sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné napríklad na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického záujmu, či na štatistické účely, na preukazovanie uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia)

Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v nasledovných prípadoch:

Napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov

Spracúvanie je protizákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia

Vaše osobné údaje už ako prevádzkovateľ nepotrebujeme na účely spracúvania, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Namietate voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov ako prevádzkovateľ takéto údaje môžeme len uchovávať alebo spracúvať na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, na ochranu práv iných osôb alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu. Iné spracúvanie je možné len so súhlasom dotknutej osoby.

Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia)

 V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu (vo výnimočných prípadoch, o ktorých budete informovaný individuálne), máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo namietať (čl. 21 Nariadenia)

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia)

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov je možné uplatniť iba za predpokladu, že:

Spracúvanie je založené na právnom základe súhlasu alebo zmluvy

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 2 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby na: gdpr@teleoff.gov.sk.