Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

                                         

                                                                                

    

                                                                          

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na  http://www.reformuj.sk/

 

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

Názov projektu: Zlepšenie kvality služieb a riadenia ľudských zdrojov

Kód ITMS2014+ projektu: 314011L871

Miesto realizácie projektu: Celé územie Slovenskej republiky

Trvanie projektu: 01/2018 – 12/2019

Celkový rozpočet: 460 000 EUR

Spôsob financovania: nenávratná dotácia z fondov EÚ – Európsky sociálny fond


Účel: Projekt predstavuje sériu aktivít, zameraných na zvyšovanie vedomostí a zručností štátnych zamestnancov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len "Regulačný úrad"). Súčasťou projektu je tvorba koncepcie a metodiky vzdelávania štátnych zamestnancov a tiež aj rôzne formy vzdelávania tých zamestnancov, pri ktorých sú požadované odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné na formuláciu a implementáciu stratégií a politík Európskej únie a Slovenskej republiky v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb. Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania a rozvoja, hodnotenia, výberu a následnej adaptácie a stabilizácie zamestnancov Regulačného úradu cestou aplikácie moderných prvkov personálneho riadenia. Súčasťou hlavného cieľa projektu je aj pilotná realizácia špecializovaných vzdelávacích aktivít pre vytipovaných zamestnancov Úradu. Cieľovou skupinou projektu sú štátni zamestnanci Regulačného úradu podieľajúci sa na plnení odborných úloh v oblasti elektronických komunikácii a poštových služieb. Prednostne tí, ktorí vykonávajú agendu regulácie a štátneho dohľadu. Realizácia aktivít bude založená na využívaní vyspelých vzdelávacích metód a spôsobov pre budovanie kľúčových administratívnych kapacít vrátane využívania nových techník a nástrojov vo výkone štátnej služby (napr. motivácia, hodnotenie, využívanie dát a informácií). V hlavných aktivitách projektu sa navrhuje realizácia školení, kurzov, stáží, prípadových štúdií, simulácií, mentoringu a koučingu v rámci Regulačného úradu aj mimo neho, po absolvovaní ktorých budú administratívne kapacity Regulačného úradu vybavené odbornými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami za účelom kvalitného poskytovania verejných služieb. Po ukončení projektu bude Regulačný úrad postupovať podľa vypracovaného analytického dokumentu pre ľudské zdroje a jeho odporúčaní. Na základe Katalógu vzdelávacích potrieb sa v rozpočte Regulačného úradu každoročne vyčlenia finančné prostriedky na zabezpečovanie celoživotného, kontinuálneho vzdelávania štátnych zamestnancov.


Odkaz na priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách

Fotogaléria